تبلیغات
براسان - مشكلات پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار 

بلوچستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :انس حسین بر
تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-09:43 ب.ظ

مشكلات پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار 

-فاكتورهای موثر بر كیفیت پوسته تخم مرغ :

فاكتورهای بی شماری بر روی كیفیت كاركردی پوسته تخم مرغ پیش از شروع تخم گذاری مؤثر می باشند . ضخامت پوسته بوسیله مقدار زمان گذراندن در غده پوسته ساز ( رحم ) و میزان ته نشین شدن كلسیم در طول دوره شكل گیری پوسته تحت تاثیرقرار می گیرد . اگر تخم مرغ دوره كوتاهی را در غده پوسته ساز سپری كند ، ضخامت كم خواهد شد . همچنین زمانی از روز كه تخم گذاشته می شود ضخامت را تعیین می كند . بطور كلی كیفیت پوسته تخم مرغ تحت تا ثیر عوامل زیر قرار می گیرد :

- نژاد :

 بعضی از نژادهای پرندگان ممكن است بتواند در زمان سریعتری كلسیم را برای پوسته تخم مرغ ته نشین كنند ، كه نتیجه آن ته نشینی بهتر است . این حالت در پرندگان دارای تخم مرغ های قهوه ای تیره مشاهده می شود كه پوسته تخم آنها دارای كیفیت بالاتری از پرندگان با تخم مرغ قهوه ای روشن می باشد .

- بیماری ها :

بیماری هایی مانند عفونت نایژه ها ( برونشیت ) ( IB ) ، نیوكاسل ( ND ) ، آنفولانزای مرغ    ( AI ) و سندرم افت تولید تخم مرغ ( EDS ) بر روی كیفیت پوسته می شوند . ویروس IB باعث نرم یا زبر شدن تخم مرغ ، كم رنگ شدن و چین دار شدن پوسته می شود . ویروس EDS تنها بر روی غده پوسته ساز موثر است اما با وجود ND یا IB ، هر بخشی از دستگاه تناسلی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد .

در پژوهشی ارزیابی كیفیت پوسته تخم مرغ  در مرغ های آلوده با Salmonella enteritidis بررسی شد . در این تحقیق تخم مرغ ها از مرغ ها با سنین مختلف و با میزان آلودگی های باکتریایی متفاوت با باكتری Salmonella enteritidis جمع آوری شدند و مقاومت پوسته آنها در برابر فشار ایجاد شده توسط                دستگاه Instron materials testing مورد ارزیابی قرار گرفت.

مرغ هایی كه در سن 24 هفتگی از راه دهان با باكتری آلوده شده بودند پوسته تخم مرغ های آنها قبل از پیك تولید دارای واحد شكنندگی(HU) پایین تری بود(P<0.01) .

در آزمایشات بعدی با مرغ های جوان 29هفتگی و مرغ های مسن 58 هفتگی نشان داده شد كه باكتری سالمونلا انتریتیدیس می تواند موجب تغییر واحد HU شود اما فاكتورهای گوناگونی از جمله سن مرغ و سویه باكتری، این تغییرات را تحت تأثیر قرار می دهد.

مقدار HU تخم مرغ یك شاخص فیزیولوژیكی حساس نسبت به سن مرغ می باشد، بطوریكه تمام مقادیر (R>0.5) HU ، بدون توجه به وضعیت آلودگی میكروبی، به مرغ هایی كه وارد پیك تولید شده بودند مربوط می شد.

مقادیر پایین تر HU (1<) بیانگر وجود تركهای مویی در پوسته تخم مرغ بود كه احتمال وقوع آن از 01/0%در مرحله قبل از آلودگی به 08/0 % پس از آلودگی افزایش یافت. نشانه های كلینیكی دیگری هم در مرغ ها پس از ایجاد آلودگی سالمونلایی مشاهده شد از جمله اینكه در مرغ های مسن تر مقدار تولید روزانه تخم مرغ، بطور معنی داری افزایش یافت و در برخی از مرغ هایی كه از طریق تماس با مرغ های آلوده درگیر شده بودند، لاغری آشكار بود.

- مدیریت :

 جایگاه های نا مرغوب ، دمای محیطی بالا ، جابجایی تخم مرغ در محیط ناهموار بر روی كیفیت پوسته تخم مرغ تأثیر خواهد گذاشت . به علت اینكه تخم مرغ های درشت بیشتر مستعد شكستن هستند . اندازه تخم مرغ باید از طریق مدیریت شایسته تغذیه و نور كنترل شود . تخم ها از مرغهای با رژیم نوری 1 D : L 3( یك روز روشنایی : سه روز تاریكی ) یك قدرت عدم شكنندگی بسیار معنا داری را نسبت به مرغ های رژیم 16 D: 8 l ( 16 ساعت روشنایی : 8 ساعت تاریكی ) نشان می دهند .

- تولك بری :

عملیات تولك بری اجباری یا وادار كردن مرغ ها به تولك رفتن همواره در تمامی سنین گله بهبود كیفیت پوسته را نشان می دهد . با بكار گیری تولك های ، چگالی نسبی تخم مرغ وزن پوسته ، ضخامت پوسته و درصد پوسته در تمامی نژادها همانند دوره قبل از تولك بری خواهد بود یا حتی بهتر خواهد شد . نتیجه تولك بری برای تمامی نژادها بهبود قدرت شكنندگی می باشد .

- سن پرنده :

 هر چه سن پرنده بیشتر باشد ضخامت پوسته معمولاً كمتر خواهد بود . گله های پیرتر تخم مرغ های درشتری می گذراند كه به آسانی می شكنند . مرغ به طور ژنتیك تنها قادر است مقدار محدودی كلسیم را ذخیره كند . ثانیاً ، مرغ مقداری از توانایی خودش را برای برداشت ( انتقال ) كلسیم از استخوان ها از دست می دهد و كمتر قادر خواهد بود تا نیاز به كربنات كلسیم را تأمین كند . جذب و انتقال كلسیم به میزان كمتر از 50% حد طبیعی بعد از 40 هفتگی كاهش خواهد یافت .

- داروها :

 برای مثال داروی های سولفاته ( SulpaDrugs ) بر روی كیفیت پوسته مؤثر اند . در حالی كه تتراسایكلین اثرات سودمندی دارد .

سولفا دراگها باعث منع تكثیر و ادامه حیاط باكتری ها می شوند .

- كیفیت آب :

 بسیاری از مطالعات نشان داده است كه آب آشامیدنی شور ( نمك دار ) شامل آب شیر حاوی كلرید سدیم به كار برداشته برای مرغ های تخم گذار بالغ مقدار مصرف شده مشابه با آب لوله كشی زیر زمینی ، یك تأثیر منفی بر روی كیفیت پوسته تخم مرغ خواهد داشت در حالی كه اثر كمی بر روی دریافت غذا ، تولید تخم مرغ یا وزن تخم مرغ دارد در مقابل اثر منفی ( مضر ) آن بر روی نقص پوسته و چكالی نسبی مشاهده نشده است .

اثرات آب خنک بر روی پوسته تخم مرغ در دمای گرم :

بمنظور بررسی اثرات دماهای مختلف آب روی کیفیت پوسته تخم مرغ در شرایط محیطی نرمال و یا با دمای بالا آزمایشی از دانشگاه کوییزلند انجام شد.

بدین منظور سه دمای آب ( C 5 ، C 20 ، C 35 ) در شرایط محیطی نرمال و با دمای محیطی بالا اعمل گردید. در این مطالعه ، تفاوت معنی داری در خصوصیات تخم مرغ در گروه های مختلف مشاهده نشد.اما بطور کل ، آب خنک با دمای 5 درجه سانتیگرادسبب بهبود رنگ چگالی و وزن پوسته د ر دمای محیطی 35درجه سانتی گراد گردید

- استرس :

در حالی كه یك زمینه ژنتیكی برای تخم و كیفیت پوسته تخم مرغ وجود دارد ، ژن خوب نمی تواند بوسیله استرس های محیطی خود را شكوفا سازد . پوسته بوسیله سلول های فعال تخم گذاری اویداكت و رحم شكل می گیرد تحت استرس و ترشح این سلول های اسیدی می شود و سلول های می تواند تخریب شوند یا آسیب ببینند . در موارد وخیم تر تأثیر استرس وارده می تواند منجر به پوسته ای شود كه بیش از حد ( بطور نا متعادل ) كلسیم بر آن ته نشین شده است .

یك نوع از آن برجستگی های پودری در سطح و در نتیجه تخم مرغ بد شكل است .

استرس های جابجایی بعنوان عامل موثر بر روی كیفیت ظاهری تخم مرغ ها شناخته شده است ؛ افزایش عارضه پوشش كلسیمی و تخم مرغ های بد شكل از نتایج آن است . انواع بیشتر استرس های جابجایی ، بعنوان مثال حركت جابجایی كامل و از یك نوع جایگاه به یك محیط و جایگاه جدید ، می تواند چندین نقیصه ظاهری را منجر شود .

- دمای محیطی :

یكی از عواملی كه منجر به كیفیت ضعیف پوسته می شود ، ناكافی بودن دریافت غذایی در آب و هوای گرم می باشد . كیفیت پوسته تا حدی در طول روزهای تابستان به مخاطره می افتد . در طول مواجهه با دمای محیطی بالا ، مرغ بوسیله افزایش میزان تنفس (له له زدن ) پاسخ می دهد تا اینكه خود را خنك كند . این عامل CO2 خون را پایین می آورد و شرایطی را تولید می كند كه به آن الكالوز تنفس می گویند PH خون قلیایی می شود و فراهمی كلسیم را برای پوسته كاهش می دهد .

این اختلال در بالانس اسید و باز باعث افزایش پوسته نرم در طول تابستان می شود .

نازك شدن موقتی پوسته تخم مرغ اتفاقی است كه در طول دوره ای با دمای محیطی بالا حادث می شود ( حدود 25 درجه C ) كه باعث كاهش دریافت غذا می گردد . پوسته ها زمانی كه دما كاهش یافت و دریافت غذا افزایش یافت به سرعت به ضخامت نرمال ( طبیعی ) بر می گردند .

آلكالوز تنفسی همچنین موجب می شود كربنات افزایش یافته به واسطه اثر كلیه در رقابت بین كلیه و رحم برای یون كربنات از بین برود كه پی آمد این اثر ضخامت ضعیف پوسته تخم مرغ می باشد . در طول استرس گرمایی كلسیم دریافتی كاهش می یابد كه پی آمد مستقیم كاهش دریافت غذا می باشد و این حالت باز جذب كلسیم را از استخوان تحریك می كند كه اثر عمده آن هایپر فسفاتمیا یا افزایش بیش از حد فسفات می باشد . این حالت از تشكیل یا شكل كربنات كلسیم را در غده پوسته ساز ( رحم ) جلوگیری به عمل می آورد . همچنین استرس گرمایی فعالیت كربنیك آنها یدراز ( آنزیم وابسته به روی ) را در رحم كاهش می دهد . تحت استرس گرمایی خون بیشتر به بافت های پیرامونی منتقل می شود و جریان خون پیوسته به سمت لوله های تخم بهر كاهش می یابد كه پی آمد آن تضعیف پوسته تخم مرغ می باشد . نهایتاً توانایی مرغان تخم گذار به تبدیل كردن ویتامین D3 به حالت فعالش در طول استرس گرمایی كاهش می یابد .

- مواد مغذی :

2-10-1- كلسیم : كمبود و زیادی كلسیم هر دو اثر منفی بر كیفیت پوسته تخم مرغ دارند . یك تخم مرغ محتوی حدوداً 2 گرم كلسیم می باشد . از این رو مرغ تخم گذار بطور میانگین به 4 گرم كلسیم در روز نیاز دارد تا كیفیت پوسته خوبی را بوجود آورد از این رو تنها 50 تا 60 % كلسیم جیوه عملاً در تشكیل پوسته استفاده می شود .

نیاز كلسیم یك مرغ تخمگذار 4 تا 6 برابر بیشتر از مرغان غیر تخم گذار می باشد . تخم مرغی وارد می شود به منطقه پوسته سازی اویدوكت – در رحم – 19 ساعت قبل از تخم گذاری و پوسته یون كلسیم را برای اتصال به پروتئین ماتریكس ذخیره نمی كند .

در طول 15 ساعت تشكیل پوسته ، حركت كلسیم از میان غده پوسته به میزان 150 – 100 میلی گرم در ساعت می باشد . این فرآیند كلسیم را از دو منبع دریافت می كند : جیره غذایی و استخوان . سطح كلسیم نرمال خون در حدود 20 تا 30 dl / mg در یك جیره دارای 56/3% كلسیم برای مرغ تخم گذار و یا بیشتر می باشد ، در حالی كه مرغان تخمگذار در یك جیره 2% كلسیمی ، 30 تا 40 درصد در كلسیم را از استخوان دریافت می كنند . بنابراین برای پولت ها داشتن سطح بالایی از كلسیم برای ذخیره در بدن بسیار حائز اهمیت می باشد .

وقتی كه غده پوسته غیر فعال است ، جذب روده ای كلسیم در جیره غذایی حدود 40% می باشد ، اما زمانی كه فعال است به 72% می رسد . این زمان به طور تنگاتنگی با اواخر بعد از ظهر یا ساعات تاریكی برای مرغان تخم گذار منطبق است . داشتن سطح كلسیم بیشتر در روده در طول این زمان برای تضمین اینكه كلسیم از جیره غذایی دریافت شود و از استخوان ها برداشت نشود حائز اهمیت فراوان است . اندازه بزرگ ذرات منبع كلسیم اجازه می دهد تا كلسیم در سراسر این زمان Metered شود .

در مرغان پرورش ، این نكته بسیار اهمیت دارد كه سطح بالای كلسیم در طول دوره رشد با پیشرفت و رشد مطبوع غده پاراتیروئید به وسیله افزایش یون  H روده دخالت دارد ، كه جذب را كاهش خواهد داد زیانی كه به پاراتیروئید وارد می شود ممكن است پایدار باشد و حتی ممكن است اثراتش در طول چرخه تولید پس از این اتفاق باقی بماند .

- فسفر : محتوای فسفر پوسته تخم مرغ كم است و در حدود 20 میلی گرم در مقایسه با محتوای 120 میلی گرم فسفر تخم مرغ است . همچنین باید گفت كه این میزان فسفر به طور نا متوازن و نا هموار در لایه های درونی و بیرونی پوسته توزیع شده است .

ین های فسفر یك اثر باز دارنده بر روی CaCo3 دارند و موجب می شوند كه تشكیل و شكل گیری پوسته به اتمام برسد سطح بالای فسفر در خون از انتقال كلسیم استخوان جلوگیری به عمل می آورد .

جذب كلسیم و فسفر وابسته به هم می باشد و می تواند به وسیله عوامل زیر تحت تأثیر قرار گیرد .

منبع ، شكل و حالت كلسیم و فسفر : زمانی كه كلسیم و فسفر : زمانی كه كلسیم و فسفر مورد نیاز پرنده است منبع كلسیم و اندازه ذرات نقش با اهمیتی را در سطح كلسیم روی بازی می كنند P فسفر باید بد شكلی باشد كه قابل دسترس و استفاده توسط مرغ تخم گذار باشد .

-  PH روده ای : در PH 5 / 5 تا 5/6 جذب فسفر بتمدین حالت را دارا می باشد ، وقتی PH بالاتر از 5/6 باشد جذب فسفر به طور محسوس كاهش می یابد – اسیدهای چرب آزاد زیادی در جیره غذایی می تواند باعث پایین آمدن PH شود و بنابراین در جذب كلسیم و فسفر دخالت كند .

نسبت كلسیم به فسفر : سطح كلسیم و فسفر بالا در روده جذب هر دو را كاهش می دهد . كلسیم بالا PH را در روده افزایش می دهد و جذب فسفر و همچنین روی و منگنز را كاهش می دهد . سطح فسفر پلاسمای بالا نیز جذب كلسیم از روده و همچنین نقل و انتقال كلسیم را از استخوان كاهش می دهد . فسفر جزء لاینفك بالانس اسید و باز در بدن می باشد . میزان مطلوب كلسیم به فسفر ( نسبت P : Ca ) برای پرندگان در حال رشد به میزان فسفر 0/1 : Ca 5/1 تا 0/2 می باشد .

ویتامین D3 : ویتامین D3 متابولیت ضروری در جذب كلسیم می باشد .

- ویتامین :D3 برای جذب و انتقال كلسیم در طول سنتز پوسته تخم مرغ حیاتی است . اهمیت دریافت مقدار كافی ویتامین D3 بوسیله مرغ كاملاً مشهود می باشد و برای استفاده و بهره وری مطلوب از كلسیم و فسفر كاملاً ضروری خواهد بود .

به هر حال ویتامین D3 مازاد و متابولیت هایش سودی را در رابطه با كیفیت پوسته تخم مرغ نشان نداده اند در زمانی كه مرغان قبل آن میزان بسنده ای از ویتامین D3 را مصرف كرده اند . ویتامین D3 عنصر كنترل كننده اصلی در تحریك جذب كلسیم از روده می باشد . این اثر به وسیله سنتز پروتئین متصل شونده به         كلسیم ( CBP ) تسهیل می شود . ویتامین D3 باید به میزان كافی دریافت شود . عمل كرد ویتامین D3 به متابولیتس یعنی دی هایدروكسی D3 وابسته است كه در كلیه و كبد پرنده شكل می گیرد . هر مسئله ای كه در صحت و سلامت این اندام ها و همچنین غده پاراتیدوئید داشته باشد یك اثر زیان آوری در عملكرد و فعالیت ویتامین D3 و بدان وسیله بر جذب و متابولیسم كلسیم خواهد داشت .

- فرمولاسیون جیره غذایی : قدرت شكنندگی پوسته با جیره های بر پایه سورگوم نسبت به جیره های بر پایه گندم و جو بیشتر خواهد شد و با جیره مایز – سویا كاهش می یابد . سطح بالای كلسیم و فیتات جیره مرغان تخمگذار قابلیت دسترس مواد معدنی كم نیاز را كاهش می دهد ، بخصوص منگنز و روی . بعلاوه پلی ساكاریدهای غیر نشاسته ای شكسته و آنزیم فایتاز برای كاربردی تر شدن غذا در بهبود كیفیت پوسته تخم مرغ موثر است .

اثرات زیان آوری در كیفیت تخم مرغ و پوسته تخم مرغ زمانی كه سطح كلراید و منیزیوم به میزان 3 برابر بیشتر از حالت عادی بودند مشاهده نشده به هر حال كلراید مازاده جیره تراكم بیكربنات جیره را كاهش می دهد كه نقش محوری بر كلسیمی كردن پوسته تخم مرغ دارد .

بالانس كاتیونی – آنیونی پایین جیره ، حضور پلی ساكاریدهای غیر نشاسته جیره ، مایكوتوسین ها و آلودگی ها منجر به تضعیف پوسته تخم مرغ خواهد شد .  

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:30 ق.ظ

You revealed that very well.
tadalafil 5mg price cialis per pill cialis 20 mg best price cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg schweiz cialis pills cialis online buy cheap cialis in uk cialis 20mg cialis dose 30mg
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

Cheers, Lots of tips.

prezzo cialis a buon mercato cialis diario compra enter site very cheap cialis cialis 5mg billiger cialis generico postepay link for you cialis price cialis 5 mg effetti collateral brand cialis nl order generic cialis online sialis
Vernell
جمعه 17 آذر 1396 09:48 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!
Bertha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:09 ب.ظ
This article is truly a nice one it assists new the web visitors, who are wishing in favor of blogging.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر